Are you sure:

Poll: Kick Ethan?

Option: WRYYYYYYYYYYYYYYYYYYY